Onaylanmış Kişi Statüsü Hakkında

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nedir?

OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır.
Kimler Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi Olabilir?
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları,
 • İmalatçılar
 • Ar-Ge Merkezleri
 • Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
 • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.
 Statü Belgesi Sahiplerinin Yaralanabileceği Genel Uygulamalar Nelerdir?

a) Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar
b) Eksik belge ve bilgiyle beyan
c) ATR dolaşım belgesi düzenleme
d) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma
e) Götürü teminat sistemi
f)  Kısmi teminat sistemi


Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Gereken Genel Koşullar Nelerdir?
Güvenirlilik Kriteri
 • Yönetim kurulu üyeleri, sermayedarlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde yetkili kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23/a maddesinde sayılan suçları işlememiş olmaları gerekir,
 • Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 • İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması
 • Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması
 • Vergi kaybına yol açan Gümrük Yönetmeliğinin 23/b ve 23/c maddelerindeki oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması
 • Gümrük mevzuatına aykırı hareket etmekten ötürü Gümrük Yönetmeliğinin 23/ç maddesindeki oranlarda kesinleşmiş usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.
Mali Yeterlilik ve Kayıtların İzlenebilirliği
 • Mali yapısı ile kayıt tutma sisteminin son iki yıllık kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde mali yeterliliği ve kayıtların izlenebilirliğinin Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış olması
Diğer Hususlar
 • İhracatçılar için performans ve güvenilirliğinin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması,
 • Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan yararlanmak için dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olmak.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Gereken Özel Koşullar Nelerdir?


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yapılan sözleşme tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir dönem içerisinde;
Dış Ticaret Performansı ve ya Sabit Sermaye Yatırımı:
-Asgari 1 milyon fob/usd ihracat
-Asgari 6 milyon fob/usd ithalat ve ihracat toplamı


İstihdam Koşulu:
-Sözleşme tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 15 işçi istihdam ediyor olmak,
 
Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan yararlanmak için aşağıda belirtilen koşullardan en az birinin sağlanması gereklidir;
 
1) Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,
2) Yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari yirmi milyon ABD doları tutarında olması.
 
Ayrıca, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, yetkili bölge müdürlüğüne bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir. Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için bu bentte belirtilen koşul aranmaz. Ancak, grup ihracatçıları veya grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda, dış ticaret işlemlerinde adlarına aracılık yapıldığı bildirilen grup imalatçıları tarafından bu bentte yer alan koşulun sağlanması zorunludur. Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Ön İnceleme
 • Başvuru sahibi ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) arasında tespit sözleşmesi yapılır.
 • İncelemenin yapılabilmesi için gereken tüm belgeleri içeren başvuru dosyası YGM’ye verilir.
 • Dosya içeriği belgeler YGM tarafından 30 gün içerisinde incelenerek tespit raporuyla sonuca bağlanır.
Değerlendirme
 • YGM tarafından adına olumlu görüşle sonuca bağlanan tespit raporu düzenlenen kişi 5 iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne başvurur.
 • Yetkili bölge müdürlüğü başvuru sahibinin dış ticaret performansı ve gümrük ceza ve borç durumunu inceleyerek belge almaya hak kazanıp kazanmadığını 10 iş günü içerisinde tespit eder.
 • Belge kapsamında götürü teminat yetkisi de istenilmişse, getirilmesi gereken teminat mektubu tutarını 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi bildirimi takip eden 30 gün içerisinde teminat mektubunu getirirse, yetkili bölge müdürlüğü teminat mektubunun ibrazını takip eden 10 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesi ve götürü teminattan faydalanma başvurusunun değerlendirmesini tamamlar.
 • Uygun bulunması halinde başvuru sahibi adına 5 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesini düzenler.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine İbrazı Gereken Evraklar Nelerdir?
I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)
1- OK1 Tespiti Talep Formu
2-Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
3- Adli Sicil Belgeleri  (E-Devlet sistemiz üzerinden alınan adli sicil belgeleri de kabul edilebilir) ya da sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları
4- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” 
5- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı
6- Güncel imza sirküleri aslı veya örneği
II. Koşula bağlı olan belgeler
Bunlar başvuran kişinin özelliği ve başvuru türüne göre yukarıda sayılan belgelere ilaveten başvuru dosyasında bulunması zorunlu olan belgelerdir.
A. Başvuran kişinin statüsü Dış Ticaret Sermaye Şirketiyse;
1. Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu da dosyada yer almalıdır.
B. Başvuran kişinin statüsü grup ihracatçısıysa;
Bu kişilerin başvuru dosyasında kendi adına ve adına ihracat yaptığı grup imalatçıları adına bazı ilave belgeler de yer almalıdır.
1. Kendi adına düzenlenmiş olan belgeler:
i) Performans ve Güvenilirlik Formu
ii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu
2. Grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler (her bir grup imalatçısı için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalı)
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Performans ve Güvenirlik Formları
iii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”
iv) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı
v) İmalatçı olduğunu gösterir belge (kapasite raporu, sanayi sicil belgesi veya ekspertiz raporu) (Beyanın Kontrol Türüne ilişkin Kolaylaştırmalardan yararlanılmak isteniyorsa ibrazı zorunludur)
vi) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
Ancak, grup ihracatçısının adına ihracat yaptığı grup imalatçıları arasında hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olanlar varsa statü belgesi sahibi olanların her biri için ayrı ayrı sadece şu belgelerin ilave edilmiş olması yeterlidir;
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Performans ve Güvenirlik Formları
iii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
iv) Statü belgesi örnekleri
C. Başvuran kişinin statüsü grup ithalatçısıysa;
Bu kişilerin başvuru dosyasında kendi adına ve adına ithalat yaptığı grup imalatçıları adına bazı ilave belgeler de yer almalıdır.
1. Kendi adına düzenlenmiş olan belgeler:
i) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu
ii) Grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor.
2. Grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler (her bir grup imalatçısı için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalı)
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da sosyal güvenlik kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”
iii) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı
iv) İmalatçı olduğunu gösterir belge (kapasite raporu, sanayi sicil belgesi veya ekspertiz raporu) (Beyanın Kontrol Türüne ilişkin Kolaylaştırmalardan yararlanılmak isteniyorsa ibrazı zorunludur)
v) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
Ancak, grup ithalatçısının adına ithalat yaptığı grup imalatçıları arasında hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olanlar varsa statü belgesi sahibi olanların her biri için ayrı ayrı sadece şu belgelerin ilave edilmiş olması yeterlidir;
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
ii) Statü belgesi örnekleri
D. Başvuru kişinin statüsü yukarıda sayılanların dışındaysa (OK1 Tespiti Talep Formu’nun 1. No.lu hanesinde “diğer” seçeneği seçilmişse)
Bu kişilerin başvuru dosyalarında kendi adlarına düzenlenmiş şu belgelerin de ilave edilmiş olması gerekmektedir.
i) Performans ve Güvenilirlik Formu (kişi kendisi doğrudan, aracı/grup ihracatçısı veya dış ticaret sermaye şirketi vasıtasıyla ihracat yapıyorsa bu belgenin başvuru dosyasında olması gerekir, aksi takdirde bu belge aranmaz).
ii) İmalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğunu gösterir belge (Beyanın Kontrol Türüne ilişkin Kolaylaştırmalardan yararlanılmak isteniyorsa ibrazı zorunludur)
iii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu
iv) sigortalı çalışan sayısını gösterir belge
Kişi grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıyorsa grup ihracatçısı adına düzenlenen şu belgelerin de başvuru dosyasında yer alması gerekiyor.
i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Performans ve Güvenirlik Formu
iv) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da sosyal güvenlik kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” 
v) Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı
Ancak, söz konusu grup ihracatçısı hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibiyse başvuru dosyasında grup ihracatçısı adına düzenlenmiş şu belgelerin bulunması gerekir.
i)  Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu
ii) Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu
iii) Onaylanmış kişi statü belgesi örneği
 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Bölge Müdürlüğüne İbrazı Gereken Evraklar Nelerdir?
Kamu kuruluşları dışındaki kişilerce yapılacak başvurularda gümrük idaresine şu belgeler ibraz edilir.
 1. Başvuru formu
 2. OK1 tespiti için düzenlenmiş olumlu tespit raporu aslı
Talep Edilmesi halinde
1-Onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde, Ek-10’da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname,
2-Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi halinde, EK-11’de yer alan götürü teminat başvuru formu.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için  Gereken Evraklar Hangi Bölge Müdürlüğüne İbraz Edilir? 

Başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu ilin sorumlu olduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz edilir. Örneğin; İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü EDİRNE, İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ ticaret siciline kayıtlı kişilerin başvurularını kabul edip inceler.