Transit Şube Müdürlüğü

*Araştırmaya düşen beyannameler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü bağlantısı varış idarelerinde gerekli araştırmayı yaparak, hareket idarelerine gerekli mesajları zamanında göndermek veya gönderilmesini sağlamak,
*Varış idaresi nezdinde yapılan araştırmanın sonuç vermediği durumlarda asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak,
*Koşulları gerçekleştiği takdirde doğrudan asıl sorumlu nezdinde araştırma başlatmak veya başlatılmasını sağlamak,
*İbra edilmemiş transit beyannamelerini düzenli olarak kontrol ederek, Ortak Transit Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde kefil kuruluşa ve asıl sorumluya bildirimde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak,
*Tahsilatı gereken beyannamelerin takibinin yapılarak kefil veya asıl sorumlu nezdinde ilgili gümrük idarelerince tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 
 *Kapsamlı teminat başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak ve uygun bulunanların işlem dosyasını Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesine intikal ettirmek,
*Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerden gelen elektronik posta ve resmi yazıları, mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile cevaplandırmak,
*Ortak Transit Sözleşmesine akit ülkelerin araştırma ve tahsilat ile yetkili idarelerine ilave bilgi ve belge göndermek için elektronik posta veya mevzuatın öngördüğü resmi yazıları göndermek,
*Bakanlık ortak transit ile ilgili birimleri ve diğer Bölge Müdürlükleri ile düzenli iletişim kurmak, durum raporları düzenlemek ve bilgilendirmek,
*Bağlantı gümrük idarelerine transit konularında düzenli eğitimler vermek,
*BİLGE ve NCTS programında veya mevzuatta transit konuları ile ilgili yaşanan aksaklıkları tespit ederek, yapılması uygun görülen düzenlemeleri Bakanlık birimlerine bildirmek,
*Bağlantı gümrük idarelerinde yerel transit koordinatörleri belirleyerek transit işlemlerinin zamanında sonlandırılması ve kapatılmasını sağlamak,
*Sunulan transit beyanlarının veya alternatif kanıtların doğruluğundan şüphe edildiği durumlarda veya risk analizine dayalı olarak, sonradan kontrol kapsamında mutat formlar kullanarak varış idaresi ile yazışma yapmak veya yaptırmak,
*Sonradan kontrol kapsamında, hareket idarelerince mutat formlar ile gönderilen doğrulama taleplerini zamanında cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak,
*TIR Sözleşmesi kapsamında yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
*GÜVAS ve TIR/Transit Takip Programı üzerinden sorgular yapılarak kayıtları açık görünen TIR Karnelerini sorgulamak, bunlara ilişkin takiplerin bağlantı idarelerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,
*Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.