Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

*Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler için mevzuat desteği sağlamak, bu çerçevede, düzenli olarak ilgili mevzuat kaynaklarını takip etmek ve mevzuat değişikliklerini personelin bilgi ve dikkatine sunmak,
*Diplomatik statüyü haiz kişilerin araç ve eşyalarının gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
*Uluslararası organizasyonlara katılacak kişi veya kurumların temsilcileri ile bu katılımcılara ait araç ve eşyaların gümrük işlemlerinde gerekli kolaylığın gösterilmesine ilişkin bildirimlerin ilgili birimlere gönderilmesi ve takibi işlemlerini yürütmek,
*İstisna ve muafiyet hükümleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
*Gümrük idarelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili çalışmaları yürütmek,
*İthal veya ihraç yükü taşıyan ticari kara taşıtları ile turistik kolaylıklardan istifade ile geçici girişi yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların takip işlemlerini yapmak,
*Taşıdığı isim ya da simgeler nedeniyle ithaline izin verilmeyen eşyanın başka bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin talepleri inceleyip sonuçlandırmak,
*Gümrüklerde iş yapan gerçek kişi ve firmalara ilişkin dosyalama işlemlerini takip etmek,
*İlgili meslek kuruluşları ile bölgesel düzeydeki ilişkileri yürütmek,
*Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak,
*09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin işlemleri yürütmek,
*Teminatlar ile ilgili işlemleri yürütmek,
*Ulaştırma mevzuatına göre yapılması gereken işlemleri yürütmek,
*İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi,
*Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.